Články ADD stránka 2

Učiteľom...

e potrebné aby sme dieťa brali také aké je. Uvedomme si, že sme to mi rodičia, ktorí môžeme napomôcť či zbrzdiť vzdelávanie nášho dieťaťa. Ale dyslexia sa v súčasnej dobe nedá liečiť! To je pravda, ale správnymi postupmi dokážeme prejavy porúch učenia výrazne zmierniť, či spomaliť. A čo je najdôležitejšie, môžeme zmierniť až úplne vyradiť napätie, ktorému sú tak často vystavené deti z dysfunkčnými poruchami mozgu. Rodičia je nutné, aby sme tento problém vnímali realisticky...

Rodičom...

Je potrebné aby sme dieťa brali také aké je. Uvedomme si, že sme to mi rodičia, ktorí môžeme napomôcť či zbrzdiť vzdelávanie nášho dieťaťa. Ale dyslexia sa v súčasnej dobe nedá liečiť! To je pravda, ale správnymi postupmi dokážeme prejavy školských porúch výrazne zmierniť, či dokonca zastaviť. A čo je najdôležitejšie, môžeme zmierniť až úplne vyradiť napätie, ktorému sú tak často vystavené deti s dysfunkčnými poruchami mozgu. Rodičia je nutné, aby sme tento problém vnímali realisticky...

Ľahká mozgová dysfunkcia - ĽMD

Ľahká mozgová dysfunkcia je súhrnný názov pre príznaky vyskytujúce sa u niektorých detí s poruchou vývoja nervového systému. Častejšie býva zasiahnutá psychika a správanie detí. Vhodnou výchovou a ďalšími jednoduchými postupmi je možné niektoré prejavy tohto ochorenia výrazne utlmiť, niektoré v priebehu niekoľkých rokov zmiznú samé...

Obludnozverský diktát

Medzi inšpektormi Štátnej školskej inšpekcie dodnes koluje „obludnozverský“ diktát, ktorý pred niekoľkými rokmi vytvorila učiteľka strednej školy pre svoju žiačku. Táto si chcela opraviť koncoročnú päťku zo slovenčiny aspoň na štvorku.Tento diktát je náročný, často aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia v ňom spravia hneď niekoľko chýb...

Ako je to s dyslektickými fontami na internete

Články o dyslektických fontoch sa objavujú v médiách v poslednej dobe často. Je dobré vidieť rýchle a ľahké riešenia detských problémov. Jedno je ale isté, mnohým deťom dyslex fonty pomáhajú...

Zopár rád k poruchám učenia a správania

V prvom rade je veľmi dôležite, aby deti s poruchou učenia, chovania, sústredenia a komunikácie mali bezvýhradnú podporu svojich rodičov. Je to ako potreba kyslíku pre ich existenciu. Deti, ktoré si neustále uvedomujú...

Špecifické vývinové poruchy učenia

Naša krajina dáva možnosť všetkým deťom bez rozdielu získať kvalitné základné vzdelanie, čo je nevyhnutný predpoklad pre život, prácu či ďalšie štúdium vo vyspelej spoločnosti. K tomu, aby sa mohol človek vzdelávať, je nevyhnutné, aby vedel dobre čítať a písať...

George H. Reavis: Zvieracia škola, bájka

Jedného dňa sa zvieratá rozhodli, že sa musia nejakým hrdinským spôsobom vyrovnať s problémami, ktoré so sebou nesie nová doba, a zorganizovali školu. Zaviedli osnovy pozostávajúce z behania, lezenia, plávania a lietania. Aby bolo možné učebné osnovy lepšie presadzovať, všetky zvieratá preberali rovnaké disciplíny, ako rovnaké vyučovacie predmety...

Je vaše dieťa dyslektikom?

Dieťa v školskom veku s dyslexiou môže vykazovať niektoré z nasledujúcich príznakov dyslexie. Vyhýba sa čítaniu, alebo si sťažujú na problémy s čítaním. Prejavuje vyššiu úroveň myslenia v oblastiach ako sú zvedavosť a predstavivosť. Zle vyslovuje komplikované alebo neznáme slová. Zamieňa si slová s podobný „znázornením“ avšak z rozdielnym významom. Napríklad, „láska“ za „hláska“, alebo „ísť“ za „zísť“ a pod...

Čo je to dyskalkúlia?

Problémy s chápaním základných matematických pojmov sa označuje ako dyscalkúlia – ide o poruchu vnímať veci v abstraktných súvislostiach. Odborníci z jedného inštitútu v USA, publikovali v deväťdesiatich rokoch skúsenosti zo svojej práce s deťmi, ktoré mali vážne problémy s pochopením matematických súvislostí a pojmov. Odborníci nevedeli tieto deti zo špecifickými prejavmi...Back to Top