Clanky ADD


Dyslexia

Definícia: Istý slovník definuje dyslexiu ako poruchu schopnosti čítať. Koreň zloženého slovenského slova „dyslexia“ pochádza z gréckeho „dys“ – to...

Dysgrafia

Dysgrafia je porucha písania. Dysgrafik má problémy s grafickou stránkou písomného prejavu, s tvarmi písmen, ich napodobením a zapamätaním. Ojedinele sa vyskytuje samostatne, zvyčajne „kráčajú“ s dyslexiou a...

Dysortografia

Porucha pravopisu. Táto porucha sa netýka celej gramatiky, ale špeciálnych dysortografických javov závisiacich od daného jazyka. V slovenčine to môžu byť napr. zámeny krátkych a dlhých samohlások, vynechávanie, pridávanie a...

Dyskalkúlia

Dyskalkúlia je špecifickou poruchou učenia v matematike. Dyskalkúlia je slovo, ktoré používajú na opis ľudí, ktorí majú veľké problémy s číslami, ale stále majú normálne alebo vyššie IQ. Zdá sa, že žiadny dyskalkúlik...

Dyspraxia

Správnejšie označenie pre dyspraxiu je „špecifická vývojová porucha motorickej funkcie“. Nie nejde o slovičkárenie, ale tento zložený pojem lepšie vystihuje podstatu tejto poruchy. Ide o poruchu, ktorej hlavným rysom je vážne...

Dysfázia

Problém môžu rodičia pociťovať už u detí rok starých. Relevantné problémy pre diagnostikovanie sa objavujú okolo tretieho roku, skôr po treťom roku života. Reč sa stáva dysfatickou. Objavujú sa chyby v gramatickej zložke prejavu...

Dysmúzia

Dysmúzia je špecifická porucha narušenia hudobných schopností. Porucha sa môže prejavovať ťažkosťami v...

Dyspinxia

Dyspinxia je špecifická porucha kreslenia. Ide o vývinovú poruchu, ktorá viac-menej izolovane postihuje schopnosť naučiť sa primerane kresliť. Vývojová dyspinxia nie je veľmi závažná porucha v zmysle ovplyvnenia ďalšieho...

Apraxia — vyvojová verbálna dyspraxia

Deti s vývojovou verbálnou dyspraxiou majú ťažkosti pri vytváraní a koordinácii presných pohybov potrebných na tvorbu jasnej reči, aj napriek tomu, že nejestvuje dôkaz o poškodení nervov a svalov. Majú problémy s individuálnymi...

Rôzne iné dysfunkcie

Dysfémia – koktavosť, zajakavosť, neschopnosť plynulo vyslovovať a hovoriť, chyba reči, nesúvislá reč.

Dysfória – rozladenosť, druh nálady, ktorá sa prejavuje náhlou rozladenosťou, nahnevanosťou a napätím.Back to Top