(Definícia podľa komisie Rady Európy z roku 1992)

Syndróm CAN (Child Abuse and Neglect) – teda syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa - definovaný Zdravotnou komisiou Rady Európy v roku 1992 - zahŕňa nasledujúce diagnostické kategórie:

1. Fyzické týranie

Formy:

neprimerané bitie rukou alebo rôznymi nástrojmi (varecha, remeň)
kopanie do dieťaťa, údery päsťou
popáleniny cigaretou, obarenie horúcou vodou
bodné rany
vytrhávanie vlasov, neprimerané ťahanie za ušné lalôčiky
odmrštenie, odhodenie dieťaťa
škrtenie, dusenie
zväzovanie dieťaťa, uväzovanie
silné trasenie, najmä s malými deťmi.
odnímanie spánku, potravy

2. Psychické týranie

Formy:

časté nadávky, ponižovanie, zosmiešňovanie, opovrhovanie
vyhrážanie sa dieťaťu za účelom vyvolania strachu
odmietanie dieťaťa, vyvolávanie citovej deprivácie, citové vydieranie
permanentné prirovnávanie s úspešnejším súrodencom
neprimerané zaťažovanie dieťaťa domácimi povinnosťami
požiadavky nereálnych výkonov
násilná izolácia, neprimerané oddelenie dieťaťa od svojich vrstovníkov či ostatných osôb
zaťahovanie dieťaťa do konfliktov medzi rodičmi, zneužívanie dieťaťa ako ”svedka” takých konfliktov
Získavanie dieťaťa na svoju stranu, negatívne ovplyvňovanie dieťaťa proti rodičom
bránenie dieťaťu v styku s druhým rodičom

3. Sexuálne zneužívanie

Formy:

a) bezkontaktní sexuálne zneužívanie:
obnažovanie sa pred dieťaťom, masturbácia pred dieťaťom, stret s exhibicionistom
pozorovanie nahého dieťaťa za účelom vlastného sexuálneho vzrušenia, uspokojenia
vystavenie dieťaťa sledovaniu porno - materiálov
prinútenie dieťaťa sledovať súlož
b) kontaktní sexuálne zneužívanie:
obchytávanie či bozkávanie dieťaťa na intímnych miestach, láskanie pŕs, genitálií
nútenie dieťaťa, aby manipulovalo zo svojimi pohlavnými orgánmi či orgánmi agresora
orálny, análny sex
sexuálny styk, znásilnenie
c) komerční sexuálne zneužívanie:
zneužitie dieťaťa k detskej pornografii
zneužitie dieťaťa k detskej prostitúcii

4. Zanedbávanie

Ide o nedostatok starostlivosti, ktorá zapríčiňuje vážnu ujmu vo vývoji dieťaťa, v oblasti telesnej i duševnej.

Formy:

telesné zanedbávanie=neuspokojovanie telesných potrieb dieťaťa
nedostatok primeraného jedla, tekutín, primeraného prístrešia, oblečenia
nedostatok lekárskej starostlivosti, zanedbávanie prevencie
citové zanedbávanie=neuspokojovanie citových potrieb dieťaťa, nedostatok citovej náklonnosti a lásky
zanedbávanie výchovy a vzdelávania=stála absencia dieťaťa v systéme povinného školského vzdelávania, neprimeraná detská práca brániaca vzdelávaniu.
zanedbávanie dozoru=ponechanie malých detí bez dohľadu

5. Šikanovanie

Formy:

ponižovanie, zosmiešňovanie neprimeranými či nesplniteľnými úlohami
vynucovanie ”poslušnosti”
nútenie vykonávať prácu za ”silnejšieho”
vydieranie, vyžadovanie finančných či iných materiálnych služieb

6. Systémové (inštitúcionalizované) týranie

Formy:

opakovaná, nadbytočné lekárske vyšetrenia (zdravotnícke inštitúcie)
ponižovanie, preťažovanie, neadekvátny prístup k dieťaťu (školské inštitúcie)
zanedbávanie či nedostatočná starostlivosť v kolektívnych zariadeniach( jasle, MŠ, ZŠ, detské domovy)
rozhodovanie o osude dieťaťa bez dostatočnej objektívnej informovanosti o situácii, oddelenie dieťaťa od rodiny tam, kde to nie je nevyhnutne nutné (Sociálne inštitúcie štátu, súdy)
nadbytočné zaťažovanie či trauma spôsobená dieťaťu pri kontakte s policajnými či súdnymi inštitúciami (opakovanie výsluchov, konfrontácia s dospelými)

7. Sekundárna viktimizácia

Druhotné zraňovanie a vystavovanie dieťaťa nadbytočná psychická záťaž v priebehu vyšetrovania pre samotný syndróm CAN

Formy:

opakované výpovede
nedôvera v to čo dieťa vypovie
obviňovanie dieťaťa
odobratie dieťaťa z rodiny

8. Münchhausenov syndróm by proxy - prostredníctvom splnomocnenca

Vymyslenie či zveličovanie príznakov somatického či duševného ochorenia, alebo postihnutia a v dôsledku toho opakovanie vyšetrení či liečení v miere, ktorá neodpovedá objektívnej skutočnosti. (ustarané matky a pod.)