Čo je autizmus?

Autizmus je komplexný neurobehaviorálny stav, ktorý zahŕňa poruchy v sociálnej interakcii a vývojové jazykové a komunikačné zručnosti kombinované s rigidným, opakujúcim sa správaním.

Kvôli rozsahu symptómov sa tento stav nazýva porucha autistického spektra (ASD). Zahŕňa široké spektrum symptómov, zručností a úrovní poškodenia. Spektrum sa pohybuje v závažnosti od hendikepu, ktorý do istej miery obmedzuje inak normálny život na zničujúce postihnutie, ktoré si môže vyžadovať ústavnú starostlivosť.

Ako môže autizmus ovplyvniť deti?

Deti s autizmom majú problémy s komunikáciou. Majú problém pochopiť, čo si ostatní myslia a cítia. Preto je pre nich veľmi ťažké vyjadriť sa slovami alebo gestami, výrazmi tváre a dotykom.

Dieťa v autistickom spektre, ktoré je veľmi citlivé, môže byť veľmi znepokojené - niekedy môže reagovať bolesťou - na zvuky, dotyky, zápach alebo to, že sa niekto na neho pozerá.

Ako môže autizmus ovplyvniť pohyby tela detí?

Deti, ktoré sú autistické, môžu repetívne, stereotypne pohybovať telom, končatinami, ako je kývanie alebo sa im chvejú - pohybujú rukami. Môžu mať nezvyčajné reakcie na ľudí, pripútavajú sa citovo k objektom, majú odpor voči zmenám v ich rutinách - reagujú agresívne alebo sebapoškodzujúcim správaním. Zdá sa, že občas si nevšímajú ľudí, predmety alebo činnosti vo svojom okolí. U niektorých detí s autizmom sa môžu tiež objaviť záchvaty. V niektorých prípadoch sa tieto záchvaty môžu vyskytnúť až do dospievania.

Autizmus a kognicia - myšlienkové sily

Niektorí ľudia s autizmom sú do istej miery kognitívne postihnutí. Na rozdiel od typických kognitívnych porúch, ktoré sa vyznačujú pomerne rovnomerným oneskorením vo všetkých oblastiach rozvoja, ľudia s autizmom vykazujú nerovnomerný rozvoj zručností. Môžu mať problémy v určitých oblastiach - najmä schopnosť komunikovať s ostatnými - môžu mať však neobvykle rozvinuté zručnosti v iných oblastiach, ako je napríklad kreslenie, tvorba hudby, riešenie problémov s matematikou alebo zapamätanie faktov. Z tohto dôvodu môžu dosahovať neverbálne méty - dovednosti - možno aj v priemernom alebo nadpriemernom rozsahu.

Kedy sa objavujú príznaky autizmu?

Príznaky autizmu sa zvyčajne objavujú počas prvých troch rokov života. Niektoré deti vykazujú príznaky od narodenia (tých je menej). Zdá sa, že iní sa vyvíjajú normálne na začiatku, náhle prejavia príznaky keď majú 18 až 36 mesiacov. Autizmus je štyrikrát častejší u chlapcov ako u dievčat. Nepozná rasové, etnické ani spoločenské hranice. Príjem rodiny, životný štýl alebo úroveň vzdelania neovplyvňujú šancu dieťaťa na autizmus.

Aký častý je autizmus?

Zdá sa, že prevalencia autizmu sa zvyšuje; nie je však úplne jasné, či zvýšenie súvisí so zmenami v spôsobe diagnostikovania alebo či ide o skutočný nárast výskytu choroby.

Aké ďalšie poruchy sú klasifikované podľa poruchy autistického spektra?

Autizmus je iba jeden zo syndrómov, ktorý teraz spadá pod poruchy spektra autizmu. Poruchy ktoré sú teraz klasifikované pod zastrešujúcou diagnózou poruchy autistického spektra alebo poruchy sociálnej komunikácie, zahŕňajú:
Autistická porucha
To je to, čo si väčšina ľudí myslí, keď začujú slovo „autizmus“. Poukazuje na problémy so sociálnymi interakciami, komunikáciou a imaginatívnou hrou u detí mladších ako 3 roky.
Aspergerov syndróm
Tieto deti nemajú problém s rečou, či jazykom - v skutočnosti majú inteligenciu v priemere alebo nadpriemernom rozsahu, ale majú rovnaké sociálne problémy a obmedzený rozsah záujmov ako deti s autistickou poruchou.
Pervazívna vývojová porucha
je známa aj ako atypický autizmus - kategórie pre deti, ktoré majú určité autistické správanie, ale nezapadajú do iných kategórií - dezintegračná porucha v detstve. Tieto deti sa normálne rozvíjajú najmenej dva roky a potom strácajú niektoré alebo väčšinu svojich komunikačných a sociálnych zručností. Ide o mimoriadne zriedkavú poruchu a jej existencia ako samostatného stavu je predmetom diskusie medzi mnohými odborníkmi v oblasti duševného zdravia.

Čo spôsobuje autizmus?

Pretože je autizmus geneticky prítomný v rodinách, väčšina vedcov sa domnieva, že určité kombinácie génov môžu predisponovať dieťa k autizmu. Existujú však rizikové faktory, ktoré zvyšujú šancu mať dieťa s autizmom.

Napríklad:

Aj keď sa niekedy uvádza ako príčina autizmu, neexistuje dôkazy, že očkovanie spôsobuje autizmus. Presný dôvod vzniku autizmu nie je jasný. Výskum naznačuje, že môže vzniknúť z abnormalít v častiach mozgu, ktoré interpretujú zmyslové vstupy a procesný jazyk. Vedci nemajú žiadne dôkazy o tom, že psychologické prostredie dieťaťa - napríklad spôsob, akým sa o dieťa starajú - spôsobuje autizmus.

Pokročilý vek matky alebo otca zvyšuje pravdepodobnosť autistického dieťaťa.

Ak je tehotná žena vystavená určitým drogám alebo chemickým látkam, je jej dieťa s väčšou pravdepodobnosťou autistické. Medzi tieto rizikové faktory patrí požívanie alkoholu, metabolické poruchy matky, ako je cukrovka a obezita, a používanie liekov proti parazitom počas tehotenstva.

V niektorých prípadoch je autizmus spojený s neliečenou fenylketonúriou (vrodená metabolická porucha spôsobená neprítomnosťou istého enzýmu) a rubeolou (nemecké osýpky).

Aké sú príznaky poruchy autistického spektra?

Dieťa v spektre môže prejaviť ktorékoľvek z nasledujúcich prejavov správania:

  1. Má problémy s kontaktom s inými
  2. Zabraňuje kontaktu s očami
  3. Radšej je sám
  4. Nespokonosť (akoby bez dôvodu)
  5. Opakuje slová, frázy alebo akcie
  6. Má problémy s vyjadrovaním potrieb a emócií
  7. Nezískava signály z reči tela, tónu hlasu a výrazov
  8. Vyžaduje rutiny
  9. Je citlivý na vôňu, chuť alebo zvuk

Aké sú príčiny poruchy autistického spektra?

Odborníci úplne nechápu, čo to spôsobuje. Zdá sa, že je to väčšinou genetické. A zvyčajne zahŕňa viac ako jeden gén, takže je to komplikované.

Napríklad tiež: Niektoré lieky na predpis užívané počas tehotenstva boli spojené s autistickým spektrom. Ukázalo sa však, že to nespôsobujú.

Genetiocká podmienenosť - autismus koluje v rodinách. Nie je to však vždy v rodinách. Asi 10% detí autistického spektra má formu genetickej poruchy - Downov syndróm.