Deti s vývojovou verbálnou dyspraxiou majú ťažkosti pri vytváraní a koordinácii presných pohybov potrebných na tvorbu jasnej reči, aj napriek tomu, že nejestvuje dôkaz o poškodení nervov a svalov. Majú problémy s individuálnymi zvukmi reči a následnosťou vytvárania zvukov v slovách. V dôsledku toho je ich reč často nezrozumiteľná, a to dokonca i pre rodinných príslušníkov.

Porucha reči je prevládajúcou záležitosťou u detí s vývojovou verbálnou dyspraxiou. Môžu mať tiež motorické dyspraktické ťažkosti, ktoré celkovo ovplyvňujú ich schopnosť vytvárať a koordinovať pohyby hrtana, pier, jazyka a podnebia a / alebo tento stav generalizuje dyspraktické vplyvy na hrubé a jemné pohyby tela (hrubá a jemná motorika). Ľahšia forma apraxie je známa ako dyspraxia.

Aké sú príznaky?

Ľudia s akoukoľvek formou verbálnej dyspraxie reči môže mať niekoľko rôznych rečových charakteristík, alebo príznakov. Jedným z najpozoruhodnejších príznakov sú ťažkosti pri radení zvukov a slabík dohromady, v správnom poradí tvoriť slová. Dlhšie alebo zložitejšie slová zvyčajne ťažšie povedia, ako kratšie či jednoduchšie slová. Ľudia s verbálnou dyspraxiou reči, nekonzistentne chybujú pri hovorení. Napríklad, môžu povedať ťažké slovo správne, ale potom majú problémy zopakovať ho, alebo môžu byť schopné povedať konkrétne slovo jeden deň, ale majú ťažkosti zopakovať to isté slovo na druhý deň. Ďalším spoločným rysom apraxie reči je nesprávne použitie „prozódie“ – to znamená, že nezachovávajú logiku a správnosť v oblasti melódie reči, prestávok, dôrazu a podobne. A nedodržiavajú ďalšie stránky reči.

Deti s vývojovou dyspraxiou reči všeobecne rozumejú jazyku oveľa lepšie, než sú schopné ho používať na vyjadrenie sa. Niektoré deti s poruchou môžu mať aj ďalšie problémy. Tie môžu zahŕňať iné rečové problémy, ako je napríklad dyzartria, jazykové problémy ako je zlá slovná zásoba, gramatika, nesprávnosti a ťažkosti ohľadne jasne a zrozumiteľne hovorenej informácie, mávajú problémy s čítaním, písaním, pravopisom, alebo matematikou, koordináciou alebo motorickými zručnosťami, a tiež žuvaním a prehĺtaním.

Závažnosť apraxie, teda verbálnej dyspraxie sa líši od človeka k človeku. Apraxia môže byť tak mierna, že osoba má problémy len s niekoľkými málo hláskami, alebo má len občasné problémy vyslovovať slová s viacerými slabikami. V najťažších prípadoch nemusí byť schopný človek komunikovať rečou vôbec, a môže potrebovať pomoc alternatívnych alebo iných komunikačných metód.

Termín zaužívaný v Británii je vývojová verbálna dyspraxia, alebo sa tiež označuje ako artikulačná dyspraxia. V USA je obvyklý termín vývojová detská apraxia reči.

Diagnostikovanie takéhoto dieťaťa sa deje zásadne odborníkmi, terapeutmi na reč a jazyk (logopédmi) s odkazom na zoznamy diagnostických ukazovateľov, štandardov.

Ako sa apraxia diagnostikuje?

Profesionáli známi ako logopédi hrajú kľúčovú úlohu v diagnostike a liečbe apraxie reči. Neexistuje žiadny univerzálny faktor, alebo test, ktorý môže byť použitý k diagnostike apraxie, teda verbálnej dyspraxie. Okrem toho, jazykoví odborníci sa nedokážu zhodnúť na tom o aké konkrétne príznaky by sa mohlo jednať v prípade apraxie. Diagnostik všeobecne hľadá prítomnosť niektorých alebo viacerých, skupinových príznakov, vrátane tých, ktoré boli popísané vyššie. Vylúčenie iných prispievajúcich faktorov, ako je svalová slabosť jazyka, môže tiež pomôcť s diagnózou.

Charakteristiky apraxie v bodochobmedzený rozsah spoluhlások a samohlások
nadmerné používanie jedného zvuku (obľúbené artikulácie)
samohlásky bývajú často narušené
nekonzistentná reč
členenie slov, najmä čo sa predlžovania týka
opomenutie a nahrádzanie – výstredná substitúcia
hlasové problémy ovplyvňujúce objem, dĺžku, rozteč slov
rezonančné problémy ovplyvňujúce celkový tón reči
prozodické problémy ovplyvňujúce rýchlosť, rytmus, intonáciu a melódiu reči
nezrozumiteľná reč
rodinná anamnéza reči
oneskorený vývoj jazyka – zvyčajne postihnutie (viac ako vnímavosť)
oneskorený vývoj systémov včasných rečových zručností, napr. bľabotanie
ťažkosti s kŕmením, per-orálne problémy, neschopnosť ovládať pohyby hrtanu, pier, jazyka alebo podnebia
vo všeobecnosti verbálna dyspraxia ovplyvnená narušenou jemnou a / alebo hrubou motorickou koordináciou
problémy gramotnosti ovplyvňujúce čítanie, pravopis a písanie
pomalý pokrok v liečbe
všeobecné gramotné ťažkosti

Ak chcete diagnostikovať vývojovú apraxiu reči, musia rodičia a odborníci sledovať prejav dieťaťa v priebehu času. Vo formálnom testovaní, logopéd požiada osobu na vykonávanie úloh, ako je napr. opakovať určité slovo niekoľkokrát, alebo opakovať slová s rastúcim významovým odtieňom (napríklad, pekný, krajší, najkrajší a spod.) . Pre získané diagnózy, môže logopéd tiež skúmať schopnosť konverzovať, čítať, písať. Snímkovanie mozgu, pomocou magnetickej rezonancie (MRI) môže byť tiež použité na pomôcť pri získaní diagnózy, najmä u ľudí, ktorí k apraxii došli po traumatickom zážitku s následkom poškodenia mozgu.

Vývojová verbálna dyspraxia bola opísaná ako rozvíjajúci sa a často meniaci sa stav. Rozsah problémov sa môže zhoršovať, narastať, ak sú na dieťa kladené nerozumné požiadavky. Pozor v školskom prostredí. Takéto dieťa býva často učiteľmi nútené hovoriť. Prezentácie dieťaťa s vývojovou verbálnou dyspraxiou sa odlišujú v závislosti na veku a stupni vývoja. Bohužiaľ často sa diagnóza komplikuje.

Pomoc pre deti s vývojovou verbálnou dyspraxiou

Čo hľadať pri posudzovaní dieťaťa:

Schopnosť povedať jedno slovo viacerými slovami
Frustrovanosť, keď sa snaží popísať niečo ústne
Či má problémy s rečou pri rozrušení
Či skôr opakuje, než vytvárať vety
Či premiešava poradie zvukov hlások vo vnútri slova
Či mieša poradie slov vo vete
Či porozumie pokynom, alebo či je pre neho ťažké odpovedať ústne na ne
Či je pohybovo nemotornejší
Či má zlú koordináciou fyzických zručnosti
Či má ťažkosti s prehĺtaním alebo pitím
Či ešte i dnes bľaboce, alebo hovorí spoluhlásky žvatľavo

Aké sú príznaky apraxie rečového prejavu?

Existuje celý rad súvisiacich rečových príznakov, ktoré môžu byť spojené s apraxiou, vrátane:

Prečítajte si Psychologické testy
Potiaží navliekania slabík v správnom poradí
Bľabotanie počas detstva
Potiaží hovoriť dlhé alebo zložité slová
Opakované pokusy o výslovnosť slov
Rečové nezrovnalosti, chybnosť vo zvukoch, melódii dôrazu a intonácie reči
Nesprávne skloňovanie
Nadmerné používanie neverbálnych foriem komunikácie
Narušené samohlásky
Vynechanie spoluhlások v začiatkoch a koncoch slov
Tápanie a neistota pri tvorbe slov

Detská verbálna dyspraxia reči sa vyskytuje zriedkavo sama. Je často sprevádzaná ďalšími jazykovými alebo kognitívnymi deficitmi, ktoré môžu spôsobiť:

obmedzenú slovnú zásobu
gramatické problémy
problémy s koordináciou a jemnou motorikou
problémy žuvania a prehĺtania
nemotornosť

Verbálna dyspraxia nie je to isté ako koktanie.

Deti s poruchami reči musia byť v starostlivosti odborníka na reč a jazyk, vyškoleného a skúseného terapeuta. To je nevyhnutné. Rečový a jazykový terapeut (logopéd) bude schopný posúdiť takéto dieťa, rozsah jeho ťažkostí a následne stanový a určí terapiu. Poprípade navrhne iný postup (napr. kombinovaný).

Diagnostika vývojovej verbálnej dyspraxie je zložitá a často sa stáva jasnejšia až v priebehu času. Pre začiatok sa zvykne opatrne použiť deskripcia v zmysle „Tónko má závažnú poruchu reči, ktorá sa vyznačuje typickými rysmi dyspraxie,“ skôr než by ste použili „Tónko má vývojovú verbálnu dyspraxiu“. pretože jasno v diagnóze môže byť aj otázka niekoľkých mesiacov. Je všeobecne známe, že deti s vývojovou verbálnou dyspraxiou sa nezlepšia bez pomoci. Terapeut zasahuje buď doma a / alebo v škole. Ambulancia býva najčastejšia – avšak býva najmenej účinná!Niektoré ústne pohybové úlohy (ak nie je dieťa schopné porozumieť inštrukciám, úlohu mu predvedie odborník):

vystrčiť jazyk
nafúknuť líca a vypustiť
pokrčenie hornej pery
pokúsiť sa dotýkať nosa špičkou jazyka
uhryznúť sa do spodnej pery,
pískať
presunúť jazyk dovnútra a von
olizovať si pery
čistiť si krk rozvibrovaním (hŕŕŕ, chŕŕ)
klikať zubami
usmievať sa
klikať jazykom, akoby napodobňoval zvuk cválajúceho koňa
drkotať zubami, ako keby bola zima
pokúsiť sa dotýkať bradu špičkou jazyka
kašľať
nafukovať líca
krútiť jazykom zo strany na stranu
špúliť pery ako keby ste chceli niekoho pobozkať
striedavo vymieňať úsmev za zamračenie
zívať

Ako sa lieči verbálna dyspraxia?

Slovná verbálna dyspraxia je motorická porucha reči. Osoba so slovnou dyspraxiou má problémy programovania svalov, podieľajúcich sa na rečnení. Dieťa so slovnou dyspraxiou má problémy produkovať zvuky, slabiky a slová, pretože nemôže dôsledne nájsť správne umiestnenie pre štruktúry reči (napr., pier, jazyka, čeľuste). To má vplyv na schopnosť povedať určité zvuky / zvukové kombinácie a sekvencie zvukov, „vtesnať“ ich do slov a viet. Tento problém je neurologicky založený (to znamená že je v mozgu). Na rozdiel od dyzartrie. Problém verbálnej dyspraxie nie je chyba vo svaloch samotných.


Porucha môže byť prítomná od narodenia (teda termín vývinová verbálna dyspraxia je na mieste), alebo môže byť získaná aj v dôsledku poškodenia mozgu (napr. traumatické poranenie hlavy, cievna mozgová príhoda a pod.). V takom prípade je viac na mieste termín apraxia („strata“ pohybu). U detí s verbálnou dyspraxiou, môže reč úplne chýbať.

Dieťa sa musí naučiť myslieť a kontrolovať, ako sa pery a jazyk podieľajú na tvorbe slova, jazyka a reči. Sledovanie, a porozumenie mechanizmov ako ústa a jazyk spolupracujú pri tvorbe rôznych zvukov, pomáhajú týmto deťom. Je dobré ak deti používajú pri takýchto nácvikoch zrkadlo, aby sa ubezpečili o tom ako jeho ústa, jazyk a pery tvoria každý zvuk. To môže nejakú dobu trvať. Vzhľadom k tomu, že sa musia takmer pri každom slove navyše sústrediť na túto vec, môže to byť pre takéto dieťa hodne náročné, až dovtedy, kým zvládne tieto nové zručnosti.

Táto porucha nereaguje ľahko na liečbu, a vyžaduje intenzívny plán zásahu. Liečba môže byť zdĺhavá v trvaní (aj niekoľko rokov). V niektorých prípadoch, ľudia so získanou apraxiou reči sa spontánne vyliečia, to však neplatí u detskej vývinovej apraxii. Toto sa nazýva spontánne zotavenie. Logopédi používajú rôzne prístupy liečby apraxie reči, a individuálny prístup sa ukázal byť najúčinnejší. Terapia je prispôsobená jednotlivcovi a je určená na liečbu reči, alebo jazykových problémov, ktoré môžu nastať u tejto poruchy. Každý človek reaguje inak na liečbu, a niektorí ľudia budú robiť väčší pokrok ako ostatní. Ľudia s apraxiou reči zvyčajne potrebujú častú a intenzívnu individuálnu terapiu. Podpora a povzbudenie od rodinných príslušníkov a priateľov sú dôležité.

V závažných prípadoch, môžu ľudia so získanou, ale aj vývinovou apraxiou reči vyžadovať iné prístupy, ako pomocou reči. Vtedy je vhodné požiť iné spôsoby, ako je reč. To by mohlo zahŕňať formálny alebo neformálny posunkový jazyk, notebook s programami hovorenia, s obrázkami alebo písanými slovami, ktoré človek môže ukázať iným ľuďom, alebo elektronické komunikačné zariadenia, napríklad prenosný počítač, ktorý píše a produkuje reč.


Vedci hľadajú príčiny vývojovej apraxie reči, vrátane možnej úlohy abnormality v mozgu alebo iných častí nervového systému. Hľadajú sa tiež genetické faktory, ktoré môžu hrať úlohu. Posledný výskum je zameraný na identifikáciu podrobnejších kritérií a nových techník, ktoré môžu byť použité pre diagnostiku ochorení a odlíšiť ju od iných porúch komunikácie. Výskum apraxie reči zahŕňa štúdie zo snahou cielene určiť konkrétne oblasti mozgu, ktoré sa podieľajú na poruchách. Okrem toho, sa skúma účinnosť rôznych liečebných prístupov k nadobudnutej, alebo vývinovej verbálnej dypraxie reči.