Zuzana sa priam hrozí toho, až bude musieť zájsť pre svojho Kuba do školy. Kedykoľvek sa ukáže v škole, učiteľka jej synka, a nielen ona, sa zbehnú na chodbu a doslova jej vyčistia žalúdok s ponosami na strašné správanie jej syna. Niekedy ma pocit, že to nezvládne. Každý na jej syna útočí a vyčíta jeho zlé správanie.

Pre deti, ktoré majú poruchy učenia (ADD) alebo poruchy pozornosti s prvkom hyperaktivity (ADHD) je typické, že pokiaľ stoja pred nejakým problémom, reagujú prudko a nevypočítateľné. Majú zlosť a veľmi rýchlo vybuchnú. Rodičia môžu byť potom rozhnevaní, zmätení a vyčerpaní.

Je typické že tieto deti sú bystré, činorodé a nesmierne citlivé. Je dôležité uvedomiť si, že ide o zdravé deti, ktoré majú špecifické potreby, preto potrebujú zvlášť hlboké porozumenie. Uvádzame tu niekoľko zásad a názorov, ktoré podľa vyjadrenia rodičov vedú k úspechom:

V prvom rade je nutné, aby sa rodičia naučili rozpoznávať situácie a podnety, ktoré deti vyvádzajú z miery. Je nutné, aby sledovali. Aké prejavy dieťaťa predchádzajú citovému konfliktu a aby okamžite zakročili. Významným ukazovateľom je výraz tváre, v nej sa odráža rastúca miera frustrácie a neschopnosť zvládnuť danú situáciu.

Dieťatu môže pomôcť, keď mu rodičia láskavými slovami pripomenú, že je potrebné aby sa ovládlo, alebo ak je to nutné, dieťaťu z tejto situácie pomôžu. Účinné sú napríklad chvíle odmlky, ktoré nie sú formou trestu, ale skôr sú prostriedkom, ako dieťa a rodič môžu znova nadobudnúť pokoj a začať jednať rozumne.

Dnešný svet je pre deti náročný. Rôzne citovo vypäté situácie nezvládajú ani dospelí, ťažko ich zvládajú mnohé deti. Deti s ADHD to samozrejme majú omnoho ťažšie. Pre deti s poruchami správania, môže byť škola niečím strašným. Pri svojom usilovnom zápase a snahe zvládnuť svoje vlastné počínanie a neschopnosť, sú nútené prispôsobiť sa aj explózii technologického pokroku. Toto všetko môže rýchlo vytvárať atmosféru, ktorá sa môže zdať nielen nepriateľskou, ale aj nebezpečnou. Sú zo všetkého zmätené. O to viac sa úzkosť týchto detí zvyšuje. Deti sú po citovej stránke príliš nezrelé na to, aby sa dokázali so všetkými týmito problémami vysporiadať. Potrebujú bezpodmienečne pomoc svojich rodičov.

Zmierniť napätie

Ak chcete mať šťastnejšie a zdravšie dieťa, je dôležité aby ste mu zaistili prostredie v ktorom panuje láska, poriadok a stabilita. Účinný program zmieňovania napätia v rodine môže začať tým, že sa zjednoduší spôsob života v rodine. Tieto deti (ADHD) bývajú impulzívne, neposedné a nadmerne aktívne, a preto je nutné zmierniť negatívny účinok stimulácie. Obmedzte počet hračiek, s ktorými sa takéto dieťa môže naraz hrať. Snažte sa, aby sa vaše dieťa venovalo iba jednej činnosti, alebo jednej úlohe, pokiaľ túto úplne nedokončí. Tieto deti často nebývajú schopné, samé si svoje veci účelne usporiadať, ani nedokážu veci udržať v náležitom poriadku. Ak tieto veci a ich počet usporiadate, zníži sa frustrácia deti na najmenšiu možnú mieru. Čím menej je vecí, s ktorými sa problematické deti majú vysporadúvať, a čim sú pre ne tieto veci dosiahnuteľnejšie, tým ľahšie zvládnu to, čo je dôležité.

Ďalším účinným spôsobom, ako zmierniť stres v rodine, je zavedenie systematického, nie však tvrdo nezmeniteľného životného rytmu. To deťom dáva pocit stability. Nie je rozhodujúce, či udalosti prebiehajú v presne stanovenom čase, ale dôležité je ich poradie a postupnosť. Poskytujte dieťaťu náležitú výživu v podobe jednoduchých, kaloricky vyvážených jedál, ktoré mu pravidelne podávate. Keď dieťa ukladáte spať, robte to s vrelosťou, s láskou a uvoľnenosťou. Tiež cesty za nákupmi môžu deti s hyperaktivitou príliš stimulovať. Nákupy vopred naplánujte a snažte sa, aby ste nechodili do príliš veľa obchodov. Ak ste na výlete, vysvetlite dieťaťu, aké správanie od neho očakávate. Pevný životný rytmus pomáha dieťaťu so zvláštnymi potrebami, aby svoje impulzívne správanie ovládalo.

Vytvorte pre dieťa systém pravidiel, mal by zahŕňať i to, aké následky bude mať porušenie týchto pravidiel, z ktorých nemožno zľaviť. Pevne vymedzené pravidlá, ktoré obaja rodičia dôsledne dodržiavajú a s ktorými obaja súhlasia, určujú deťom hranice prijateľného správania – a tiež ho učia pocitu zodpovednosti. Vyveste zoznam týchto pravidiel na nejaké viditeľné miesto, aby na to rodičia aj deti pamätali. Dôslednosť je kľúčom k tomu, aby dieťa malo v citovej oblasti, pocit istoty. (Vyhľadajte vpravo hore)
Prečítajte si Základné informácie o ADHD (Vyhľadajte vpravo hore)
K zmierneniu napätia v rodine prispeje ak rodičia pochopia, čo ma dieťa radšej, čo sa mu páči a čo sa mu nepáči. Rodičia sa musia potrebám dieťaťa prispôsobiť. Problematické deti sú často náladové a impulzívne a preto pre ne môže byť kontakt s inými deťmi ťažkým zážitkom. Pre problematické deti môže byť zvláštnou oblasťou konfliktu to, keď sa majú o niečo deliť, zvlášť ak ide o hračky. Rodičia by mali takýmto deťom umožniť, aby si obľúbené hračky, o ktoré sa budú schopné deliť, samé vybrali. Mieru stimulácie týchto deti usmerňujú rodičia. Napríklad aj tým, že im vyberú malú skupinu kamarátov a vymyslia pre ne činnosti, ktoré ich nebudú nadmieru dráždiť. Týmto spôsobom môžu deťom tiež pomôcť, aby sa nedostali až na hranicu, kedy sa začnú správať impulzívne.

Je dôležité, aby rodičia umožnili každému dieťaťu vyrastať tak, ako je mu to vlastné a zbytočne dieťa netlačili alebo netvarovali do nejakej univerzálnej podoby. Ak dieťa nemá rado nejaké jedlo alebo nejaké oblečenie, Vyraďte ho! Tieto drobné “ostne” ktoré dieťa dráždia, nestoja za tie mrzutosti. Nesnažte sa ovládať všetko. Buďte vyrovnaní

Ako zvládať chovanie

Deti u ktorých sa nedá predvídať, čo urobia obvykle vyžadujú vyšší stupeň starostlivosti. Vedie to k tomu, že mnoho rodičov trápi pocit viny, ak musia dieťa často ukázňovať. Je však dôležité uvedomiť si rozdiel medzi káznením a týraním. Kniha A Fine Line—When Discipline Becomes Child Abuse (Jemná hranica — kedy sa káznenie stane týraním detí) uvádza, že k 21 percentám všetkých prípadov telesného týrania dochádza vtedy, ak sa dieťa správa agresívne. Výskum ukázal, že deti, ktoré majú ADD alebo ADHD, sú vo „väčšom nebezpečí telesného týrania a zanedbávania “. Je isté, že výchova detí, ktoré majú zvláštne potreby, môže spôsobovať stres, ale starostlivosť o ne musí byť rozumná a vyrovnaná. Tieto deti sú obvykle veľmi inteligentné a veľmi vynaliezavé. Rodičia teda stoja pred náročnou úlohou — zvládnuť situácie, ktoré vyžadujú premýšľanie. Takéto deti dokážu vystihnúť trhliny i v tej najrozumnejšej logike svojho rodiča. Nedovoľte im to! Udržte si svoju rodičovskú autoritu.


Vysvetľujte deťom veci stručne — priateľsky, ale pevne. Inými slovami — nevysvetľujte príliš ani sa nedohadujte o pravidlách. Deti nie sú diplomati; dohadovanie s nimi preto vždy vedie k hádkam, hnevu a frustráciám a môže prerásť do kriku a zúrivosti. Tiež dieťa nezahŕňajte prílišnými vyhrážkami. Ak už dieťa potrebuje káznenie, malo by sa to spraviť hneď. The German Tribune: píše: „S dieťaťom vždy rozprávajte tak, aby ste udržali jeho pozornosť: používajte často jeho meno, udržujte s ním zrakový kontakt a používajte jednoduché a jednoznačné formulácie.“

K týraniu dieťaťa dochádza vtedy, keď sa rodičia neovládnu. Ak úž rodič kričí, znamená to že sa už neovláda!

Chválte, nevytýkajte

Deti z ktorých výchovou sú problémy, robia veci dômyselne, čudne, až manicky, a preto rodičia ľahko skĺznu k tomu, že na deťoch hľadajú chyby, zosmiešňujú ich, zahŕňajú ich výčitkami a hnevlivo na ne útočia. Správnym káznením vzniká prostredie dôvery, vrelosti a stability; Ak je potrebné dieťa kázniť, malo by sa to spojiť z vysvetlením. Pri poučovaní detí neexistujú žiadne okamžité riešenia, pretože deti sa učia postupne, v priebehu času. Výchova každého dieťaťa, a najmä problematického dieťaťa vyžaduje mnoho starostlivosti a lásky, mnoho času a práce. Môže byť užitočné, ak si zapamätáte toto porekadlo: „Čo na srdci, to na jazyku“ a „Čo sľúbiš, to splň“.

Jedným z činiteľov pôsobiacich najväčšiu frustráciu pri výchove detí, ktorých správanie prináša starosti, je to, že sa neprimerane dožadujú pozornosti. Pozornosť, ktorú si získajú, je príliš často skôr negatívna než pozitívna. Pohotovo si však, milí rodičia, všímajte dobrého správania alebo dobre odvedenej úlohy, dieťa za to pochváľte a odmeňte. Veľmi ich to povzbudí. Zo začiatku sa vám možno bude zdať, že je vaše úsilie prehnané, ale dosiahnuté výsledky za to stoja. Deti potrebujú malú, ale okamžitú odmenu.